METRUK BİNA İLANI

T.C.

YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü 

METRUK YAPI İLANI

 

            Yenice Kaymakamlığının 25.11.2021 tarih ve 1317 sayılı yazısı ile vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sorun yaratmamak ve yasa dışı faaliyetlere mahal vermemek adına ilçemiz genelindeki metruk binaların yıkılması ve yıkılamayan binaların kullanılmasının engellenmesi istenmektedir.

            Buna göre aşağıdaki listede bilgileri bulunan binaların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilmiş olup, Yenice Kaymakamlığının 23.12.2021 tarih ve 1407 sayılı yazı ekinde sunulan metruk bina tespit tutanaklarına göre 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi hükümleri gereğince metruk bina olarak belirlenmiştir.

Söz konusu 39. maddede, “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle aşağıdaki listede ada, parsel, adres ve malik bilgileri yer alan ve genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapıların, malikleri tarafından işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tehlikeli durumunun ortadan kaldırarak metrukluğunun giderilmesi veya yıkım ruhsatı alınarak yıkılması, bunları yapmaya maddi imkânın olmaması durumunda ise bu durumun belgelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olup, masrafı %20 fazlası ile yapı maliklerinden tahsil edilecektir. Alınan kararla ilgili talep başvurularının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne yapılması gerekmekte olup, yapı maliklerince herhangi bir başvurunun yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince metruk yapılar hakkında işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.